Jokisauna

Alvar Aallon suunnittelema
saunarakennus Eurajoen sylissä.

Saavu syömään, saunomaan ja viihtymään

Jokisaunan kodikas ja uniikki ilmapiiri kutsuu viettämään ikimuistoisia hetkiä Alvar Aallon arkkitehtuurin keskelle.

Jo­ki­sau­na – Al­var Aal­lon sau­na joen sy­lis­sä

Maail­man­kuu­lun ark­ki­teh­din Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma Jo­ki­sau­na on uniik­ki ja ins­pi­roi­va sau­na- ja pe­su­la­ra­ken­nus, jon­ka Aal­to suun­nit­te­li alun­pe­rin teh­taan työ­läis­ten käyt­töön. Ny­kyään, kun­nos­tet­tu­na ja Al­var Aal­lon huo­ne­ka­luil­la tyy­lik­kääs­ti si­sus­tet­tu­na, Jo­ki­sau­na toi­mii hy­vin­voin­ti- ja ark­ki­teh­tuu­ri­mat­kai­li­joi­den, ko­kous­ta­jien, juh­li­joi­den ja de­sign-shop­pai­li­joi­den pal­ve­lu­paik­ka­na.

Suo­men ai­noa ylei­sön käy­tös­sä ole­va Aal­lon suun­nit­te­le­ma sau­na- ja pe­su­la­ra­ken­nus on osa Kaut­tuan ruu­kin­puis­ton idyl­lis­tä kult­tuu­ri­mai­se­maa ja si­jait­see veh­reän Eu­ra­joen sy­lei­lys­sä. Jo­ki­sau­nal­la ais­tit edel­leen en­ti­sen teh­taan sau­nan ai­nut­laa­tui­sen tun­nel­man.

Jo­ki­sau­nan tar­jon­taan kuu­lu­vat muun muas­sa ko­kous- ja juh­la­pal­ve­lut ko­dik­kaas­sa ja läm­min­hen­ki­ses­sä ”sau­na­ka­ma­ris­sa” se­kä rau­hoit­ta­vat sau­na­nau­tin­not ja vil­liyrt­te­jä hyö­dyn­tä­vät hem­mot­te­lu­hoi­dot. En­ti­sen pe­su­lan De­sign-myy­mä­lä yl­lät­tää shop­pai­li­jan ja her­kul­li­set lou­nas­kah­vi­lan an­ti­met vie­vät kie­len men­nes­sään.

Sy­dä­men asia­na vas­tuul­li­nen toi­min­ta

Yri­tyk­sem­me toi­min­ta­pe­riaat­tee­na on kult­tuu­ri­ses­ti, so­siaa­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vä toi­min­ta. Ke­hi­tys­vam­mais­ten ot­ta­mi­nen mu­kaan kaik­keen toi­min­taan on meil­le sy­dä­men asia. Työl­lis­täm­me ke­hi­tys­vam­mai­sia niin asia­kas­pal­ve­luun kuin mui­hin­kin päi­vit­täi­siin as­ka­rei­siin.

Vaa­lim­me ja tuom­me esiin Kaut­tuan Ruu­kin­puis­ton mil­jöös­sä Al­var Aal­lon kult­tuu­ri­pe­rin­töä. Val­mis­tam­me her­kul­lis­ta ruo­kaa hyö­dyn­täen lä­hi­luon­non an­ti­mia ja pai­kal­lis­ten tuot­ta­jien kes­tä­väs­ti tuo­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Edis­täm­me lä­hi­ve­sien suo­je­lua mm. käyt­tä­mäl­lä keit­tiös­sä lä­hei­sen Py­hä­jär­ven ka­laa, jon­ka ka­las­ta­mi­sel­la pa­ran­ne­taan jär­ven ti­laa.

Ins­pi­roi­du Aal­los­ta

Ko­kous Ai­non ja Al­va­rin Jo­ki­sau­nal­la
Jo­ki­sau­nan il­ma­pii­ris­sä ideat läh­te­vät len­toon! Kan­sal­li­sark­ki­teh­tim­me Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma Jo­ki­sau­na tar­joaa unii­kin ja ins­pi­roi­van ti­lan ko­kouk­sil­le, työ­pa­joil­le ja muil­le ti­lai­suuk­sil­le. Ins­pi­roi­du Aal­to­jen sel­keä­lin­jai­ses­ta muo­to­kie­les­tä ja unii­kis­ta ym­pä­ris­tös­tä!

Lue lisää

Aal­lon huuh­te­le­maa – tai­de­ty­ky

Ener­giaa ja hy­vin­voin­tia Al­var Aal­lon mil­jöös­tä
Aal­lon Huuh­te­le­maa! -työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän ai­ka­na ren­tou­dut tai­de­tuo­kios­sa Aal­lon de­sign-klas­si­koi­den ym­pä­röi­mä­nä, nau­tit lä­hi­ruuas­ta ja pai­kal­li­sis­ta yr­teis­tä, ja sau­not maail­man ai­noas­sa ylei­söl­le avoin­na ole­vas­sa Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­mas­sa sau­nas­sa.
Päi­vän ai­ka­na va­pau­dut st­res­sis­tä ja kii­rees­tä, rau­hoi­tut ja puh­dis­tut Aal­lon Huuh­te­le­ma­na!

Lue lisää

Ais­ti Aal­lon ajan sau­nan hen­ki

Ai­non ja Al­va­rin sau­na hel­lii ja ren­tout­taa niin mie­len kuin ke­hon­kin. Idyl­li­sen jo­ki­mai­se­man sy­lis­sä sau­na­nau­tin­toon yh­dis­ty­vät Aal­to­jen har­mo­ni­nen muo­to­kie­li ja en­ti­sen teh­taan sau­nan ai­nut­laa­tui­nen tun­nel­ma. Sau­na­tuo­kio on ren­tout­ta­va ja sa­mal­la ai­nut­laa­tui­nen kult­tuu­rie­lä­mys se­kä suo­ma­lai­seen sau­naan et­tä Aal­to­jen ark­ki­teh­tuu­riin. Jo­ki­sau­na on ai­noa ylei­sö­käy­tös­sä ole­va Aal­lon suun­nit­te­le­ma sau­na.

Lue lisää

Ota yhteyttä